“Se ä bar å åk”

En kvalitativ innehållsanalys och en receptionsstudie av tidningen Åka Skidor ur ett genusperspektiv

Abstract Titel: ”De ä bar å åk” – En kvantitativ innehållsanalys och en receptionsstudie av tidningen Åka Skidor ur ett genusperspektiv Sidantal: 61 Författare: Nina Kruse och Mimmi Sköldberg Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, fördjupningskurs Institution för jounalistik och massskommunikation (JMG) Göteborgs universitet Termin: Vårterminen 2005 Handledare: Stina Bengtsson Syfte: Att undersöka tidningen Åka Skidor genom att dels titta på innehållet ur ett genusperspektiv och dels studera läsarnas tolkningar av detta utifrån teorier kring identitet, livsstil och genus. Metod: Kombinerad undersökning med en kvantitativ bildanalys och kvalitativa intervjuer Material: De sju nummerna av tidningen Åka Skidor från 2004 års upplaga, samt fyra stycken intervjuer med kvinnor och fyra stycken intervjuer med män som läser tidningen Åka Skidor. Huvudresultat: Män förekommer ungefär dubbelt så ofta på bild än vad kvinnor gör i tidningen Åka Skidor. Kvinnor porträtteras oftare som passiva än aktiva. Män porträtteras oftare som aktiva än som passiva.Tidningen Åka Skidor är med och formar och bejakar respondenternas identitet och livsstil i olika grad från individ till individ. Skillnaderna mellan kvinnor och män när det gäller identifiering och livsstil var små. Tendensen var dock att män i större utsträckning än kvinnor identifierade sig med personer i bild.

Nina KruseMimmi Sköldberg
MKV, Examensarbete , vt05
538
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.