Segmentering för säkrare utlandssex

En kvantitativ målgruppsanalys av svenska utlandsresenärer i hivpreventivt syfte

thumbnail of 678-1

Titel Segmentering för säkrare utlandssex Författare: Karin Brandt Handledare Ingela Wadbring Kurs: Medie_ och kommunikationsvetenskap, fördjupningskurs Syfte: Syftet med denna uppsats är att genom en målgruppsanalys beskriva och segmentera svenska utlandsresenärer för att få vägledning i hur de kan nås i ett hivpreventivt arbete. Metod: Kvantitativ analys av enkäter Material: I mitt arbete med att analysera de svenska utlandsresenärerna har jag använt 2007_års SOM_undersökning med totalt 1700 svarande som valts ut via ett obundet slumpmässigt urval för att, på bästa sätt, representera den svenska befolkningen. Huvudresultat 65 procent av den svenska befolkningen reste utomlands minst en gång under 2007. Detta gör att den målgrupp som Noaks Ark vill nå i sitt hivpreventiva arbete måste segmenteras ytterligare för att kunna nås mer effektivt i en informationskampanj som vill förebygga hiv. I denna ytterligare segmentering av utlandsresenärerna kom jag fram till att de utgörs av två grupper; Sällanresenärer och Frekventa resenärer. Av dessa två grupper är de Frekventa resenärerna mest intressanta att studera då de skiljer sig allra mest från befolkningen i helhet. I den djupare målgruppsanalys som gjordes på de Frekventa resenärerna kom jag fram till att de i större utsträckning är unga män med hög utbildning och hög inkomst. De är oftare uppväxta i tjänstemannahem, i storstäder, boendes i storstäder och fler arbetar inom tjänstemannasektorn. Jag kunde också komma fram till att dessa Frekventa resenärer både är flitiga tidningsläsare och internetanvändare och att de har en tvådelad livsstil, en sundare och en mer flängig. Längre fram i min uppsats diskuterar jag hur dessa nya kunskaper kan användas för att vägleda Noaks Ark i hur de kan nå sin målgrupp i en framtida informationskampanj.

Karin Brandt
MKV, Examensarbete , ht08
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.