Senmoderna tider

En studie om människors tolkningar av företags profileringsarbete och hur detta kan förstås i relation till individens identitetsskapande

A B S T R A C T Titel: Senmoderna tider – En studie om människors tolkningar av företags profileringsarbete och hur detta kan förstås i relation till individens identitetsskapande Författare: Sara Andersson och Andreas Peterson Antal sidor: 59 Handledare: Magnus Fredrikson Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, fördjupningskursen, höstterminen 2004. Syfte: Syftet med uppsatsen är att studera människors tolkningar av företags profileringsarbete och hur detta kan förstås i relation till individens identitetsskapande. Metod och material: Studien baserar sig på tolv stycken samtalsintervjuer. Urvalet består av sex stycken resenärer som har en egenupplevd relation till tolkningsobjektet Stena Line. Tre stycken i ålderskategorin 20-30 år och tre stycken i ålderskategorin 50-60 år. Vidare har sex stycken icke-resenärer utan en relation till Stena Line intervjuats. Tre stycken i ålderskategoerin 20-30 år och tre stycken i ålderskategorin 50-60 år. Studierna bygger på individens tolkningar av Stena Lines profileringskampanj ”Making good time”. Huvudresultat: I vår studie visar resultaten på att individen finner identifikation med Stena Line och dess nya profileringskampanjs värden. Såväl resenärer som icke-resenärer verkar hitta något som passar dem oberoende om de har tagit del av Stena Line i verkligheten eller inte. Men detta betyder inte att verkligheten är utan betydelse. När det gäller förtroendet för företaget så kan resultaten förstås som att det spelar en avgörande roll om respondenten har tagit del av verkligheten eller inte. Detta då resenärerna hade ett stort förtroende för Stena Line medan icke-resenärerna var mer kritiska. Vad det gäller ålderns betydelse för tolkningen av Stena Line så verkar det inte ha någon större betydele. Både äldre och yngre respondenter knyter an till Stena Lines värden. En skillnad kunde dock skönjas mellan vilka typer av värden man knöt an till.

Sara AnderssonAndreas Peterson
MKV, Examensarbete , ht04
518
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.