Sensing social media:

En studie om sociala medier som informationskälla på en organisation

thumbnail of 870-1

Titel Sensing social media: En studie om sociala medier som informationskälla på en organisation Författare Johan Larsson Handledare Bengt Johansson Uppdragsgivare Current Model Quality, Volvo Personvagnar AB Kurs Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap Institution Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs Universitet Termin Höstterminen 2013 Sidantal 48 (exklusive bilaga) Antal ord 19 365 Syfte Att undersöka och kartlägga Volvo Current Model Quality:s arbete med sociala medier idag och utifrån detta samt relevant teori och tidigare forskning ge förslag på framtida arbete med sociala medier som informationsintag. Metod Kvalitativ respondentintervju Material Sex (6) intervjuer med individer anställda vid Volvo Current Model Quality som till en högre grad använder sig av sociala medier i arbetet. För införskaffandet av övergripande information kring sociala medier på Volvo Personvagnar AB och Volvo Personbilar AB utfördes också fyra (4) informantintervjuer. Huvudresultat Sociala medier arbetas med till en högre grad av sex av trettioen anställda inom ”Teknisk support och produktuppföljning”. Dessa sex individers arbete varierar i form och användningsområdena som ses för sociala medier varierar också stort. De sex individerna är innovators för sitt arbete med sociala medier och har sina egna förståelser för vad sociala medier är. Organisationen i sin helhet har inte kommit långt i vare sig sensemaking-processen eller införandet av innovationen ”sociala medier i arbetet”. För ett större arbete med sociala medier krävs informationsinhämtningsverktyg, en öppenhet till förändring, kommunikation kring sociala medier och utbildning till de som ska arbeta med dem.

Johan Larsson
MKV, Examensarbete , ht13
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.