Sex polisers förhållningssätt till mediernas rapportering av sammanstötningarna i samband med EU-toppmötet i Göteborg 2001

Djupintervuer med poliser

Abstract Titel: Polisers förhållningssätt till massmediernas rapportering av sammanstötningarna i samband med EU-toppmötet, i Göteborg juni 2001 – En kvalitativ studie med intervjuer av sex poliser Författare: Susanne Fjällemark och Sandra Åkesson Kurs: Göteborgs Universitet, Institutionen för journalistik och masskommunikation (JMG), Medie- och kommunikationsvetenskap Termin: Fördjupningskursen höstterminen 2001, C-uppsats Syfte: Vårt syfte är att undersöka polisernas förhållningssätt, användning, åsikter och effekter av massmediernas rapportering av sammanstötningarna mellan stenkastande demonstranter och polis i samband med EU-toppmötet, i Göteborg juni 2001. Metod: Kvalitativa intervjuer Material: Sex kvalitativa intervjuer med poliser som var med på fältet under EU-toppmötet. Huvudresultat: Poliserna tog del av medieinnehållet innan toppmötet genom att använda medierna som informationskanaler. Den informationen stämde inte överens med den interna informationen som de fick innan mötet. De flesta av våra intervjupersoner använde inte medier under mötesdagarna. Efter mötet var deras mediekonsumtion olika, några sökte allt medieinnehåll medan några skydde det. Före mötet bedömde de att massmedierna förmedlade både hur det hade varit i andra länder när de hade toppmöte. De intervjuade poliserna var i hög grad ense om att den första rapporteringen av EU-toppmötet var objektiv och sedan blev den mer färgad av ”andra sidans” syn på händelserna. De hade svårt att ta till sig massmediernas bild av vissa händelser efteråt och förlitar sig helt på den interna informationen. De reflekterade mycket över det som stod i medierna och hade många åsikter och det berörde dem känslomässigt. Vi tror inte att våra intervjupersoner blivit påverkade på långsikt av massmediernas rapportering men däremot känslomässigt i perioder. Det som har påverkat dem mest är händelserna under dessa dagar att de befann sig i en krissituation som de aldrig tidigare i sitt yrkesliv varit med om. Massmedierna är de överraskande positiva till i början när de fick rosor, de är inte vana vid positiv kritik. De är skeptiska till mediernas rapportering efteråt därför att den inte är saklig, en sida hörs för mycket.

Susanne FjällemarkSandra Åkesson
MKV, Examensarbete , ht01
417
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.