SJÄLVFÖRVERKLIGANDE – PÅ ETT MANLIGT SÄTT

En kvalitativ studie om unga mäns identitetsskapande och självpresentation på Instagram

Syfte: Att undersöka unga mäns upplevelser, uppfattningar och erfarenheter kring identitetsskapande och självpresentation på Instagram

Teori: Identitetsteori, Symbolisk interaktionism, Sociala jämförelse teori

Metod: Kvalitativa fokusgruppsintervjuer

Material: Fyra semistrukturerade fokusgruppsintervjuer á 16 personer totalt

Resultat: Studien fastslår att unga män använder Instagram för att följa vänner, kändisar och profiler men även i syfte att presentera en idealbild av sig själv i form av marknadsföring. Unga mäns användning skiljer sig åt där vissa tycks vara mer frekventa användare än andra. Unga män beskriver sitt användande genom att följa ideal och normbilder och tar avstånd till vad som anses vara kvinnligt kodad användning. Resultatet visar att det finns ett flertal likheter mellan kvinnor och mäns användning av Instagram vilket befäster att användningen inte tycks vara olika bland könen.

Carolina Bengtsson, Johanna Nilsson & Sandra Lindqvist
MKV, Examensarbete , ht18
1060
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.