“Själva journalistiken känns också väldigt sloppy, ett hafsverk, det är enkel journalistik”

En kvalitativ studie av de attityder traditionella journalister har gentemot swishjournalistik

thumbnail of 1097

Syfte: Syftet med studien är att undersöka svenska traditionella journalisters attityder gentemot swishjournalistik. Studien ämnar att undersöka generella åsikter kring fenomenet men även att kartlägga de attityder som finns angående swishjournalistik kopplat till det journalistiska idealet transparens.

Teori: Habermas teorier angående den offentliga sfären och Micheal Karlssons transparensritualer.

Metod: Kvalitativ intervjustudie

Material: Fem kvalitativa respondentintervjuer

Resultat: De resultat studien huvudsakligen visar på är att respondenterna inte anser att swishjournalistik är likvärdig den journalistik som de själva bedriver. Swishjournalistik ses inte som tillräcklig utan behöver stöttas upp av en stabil nyhetsbas skapad av traditionella mediebolag. De negativa attityder som identifierats angående swishjournalistik är: ensidig och pengastyrd nyhetsförmedling, ignorans av pressetiska regler och ett minskat förtroende för journalistiken. De positiva attityder som identifierats är: en bredare nyhetsförmedling och möjligheten att göra mindre och mer specifika reportage. Studiens resultat visar även på att transparens är ett viktigt journalistiskt ideal som alla respondenter värderar högt och själva använde sig av i sitt journalistiska arbete. Respondenterna anser att swishjournalisterna behöver vara mer transparenta i sitt arbete än journalister som arbetar för traditionella mediebolag. De områden där swishjournalisten anses behöva vara extra transparent är: transparens rörande hur de donerade pengarna används, transparens rörande vem som har donerat pengarna och transparens rörande vilken typ av journalistik som bedrivs.

Matilda Spetz
MKV, Examensarbete , ht19
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.