SHARING IS CARING

En kvalitativ intervjustudie om hur unga mammor ser på mediefenomenet sharenting

thumbnail of 1096

Syfte: Studien syftar att undersöka unga mammors syn på fenomenet sharenting. Vilka moraliska dilemman finns det och hur resonerar de kring dess bilddelning på sociala medier?

Teori: Studiens teoretiska ramverk innefattar sharenting, moral, mediemoral, medieanvändning och självrepresentation.

Metod: Kvalitativ forskningsintervju.

Material: Fem intervjuer med unga mammor inom åldrarna 21–27 år.

Resultat: Resultatet visade att intervjupersonerna har en positiv syn till fenomenet sharenting. Främst delar de vardagsbilder på dess barn, vissa mer frekvent än andra. Anledningen till bilddelningen ligger i att de är stolta över sitt barn samt att uppdatera familj och vänner om vad som händer i deras liv. Vidare visade resultaten att intervjupersonerna är medvetna om vilka moraliska dilemman som finns med delandet av bilder, de väljer dock att undgå dessa och dela bilder ändå. Istället följer de den samhällsnorm som talar om vad som är acceptabelt att dela och inte. De är även medvetna om bilddelningens konsekvenser men väljer att bortse från dem. De påpekar även det faktum att de endast kan radera bilderna på sociala medier om barnen i framtiden skulle uttrycka sitt missnöje.

Fannie Larsson och Sara Renman
MKV, Examensarbete , ht19
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.