Socialt Ansvarstagande?

En receptionsanalys av Vårt Ansvar 2004, AstraZenecas arbete med företagets sociala ansvarstagande

abstract Titel Ansvarsfullt företagande? – En receptionsanalys av Vårt Ansvar 2004, AstraZenecas arbete med företagets sociala ansvarstagande Författare Isabelle Göransson och Maria Zachau Kurs Medie- och Kommunikationsvetenskap, Fördjupningskurs Termin HT2005 Handledare Magnus Fredrikson (intern) Anna Josefsson (extern) Sidantal 63 sidor Syfte Syftet med vår studie är att närmare undersöka hur regionpolitiker i Västra Götalandsregionen uppfattar och tolkar Vårt Ansvar 2004, AstraZenecas arbete med företagets sociala ansvarstagande. Metod & Material Kvalitativ receptionsanalys bestående av tio stycken samtalsintervjuer med politiker i regionfullmäktige, Västra Götalandsregionen Huvudresultat På en övergripande nivå har vi funnit likheter mellan politikernas syn på företagens roll i samhället. Vidare ses företag som en viktig drivkraft i samhället som skapar utvecklingsmöjligheter. Informanterna anser att företag bör ta ett socialt ansvar dock har de skilda åsikter kring hur detta bör uppnås. Informanter med borgerlig tillhörighet tenderar att prioritera ekonomiska dimensioner medan informanter med socialistisk tillhörighet istället tenderar att prioritera etiska dimensioner av begreppet. Regionpolitiker med borgerlig tillhörighet genomför i allt högre utsträckning en mer sympatisk läsning än de med socialistisk tillhörighet. De informanter som har en etablerad relation till AstraZeneca tenderar att tolka texten mer negativt, än de informanter som inte har en relation till företaget. Vi är av åsikten att detta kan bero på att de informanter som innehar en relation till AstraZeneca besitter förkunskaper och kännedom om företaget vilket kan medföra att deras förväntningar på företaget är högre än det som texten förmedlar. Det kan även bero på att informanterna upplever att policyn inte överensstämmer med det faktiska arbetat. Vidare har vi funnit att genom att informanterna väljer att ta del av den information som överensstämmer med deras egna åsikter. De informanter som inte sedan tidigare har kontakt med företaget innehar därmed inte någon tidigare bild av företaget vilket kan påverka deras uppfattning av texten.

Isabelle GöranssonMaria Zachau
MKV, Examensarbete , ht05
557
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.