Spexiga synvinklar på kommunikation

om olika perspektiv på internkommunikation i en liten och ideell organisation

thumbnail of 760-1

Titel: Spexiga synvinklar på kommunikation – om olika perspektiv på internkommunikation i en liten och ideell organisation Författare: Camilla Wedin Uppdragsgivare: Filosofspexet Kurs: Examensarbeteete i medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs Universitet Termin: Vårterminen 2011 Handledare: Jakob Bjur Sidantal: 46 sidor, 19 169 ord Syfte: Att kartlägga kommunikationsvägarna i Filosofspexets interna kommunikation och uppfattningen om dessa bland föreningens medlemmar. Metod: Kvalitativ samtalsintervju Material: 10 samtalsintervjuer med medlemmar på olika positioner i föreningen Filosofspexet samt insyn i kommunikationen i föreningen genom bl.a. tillgång till mejlutskick Huvudresultat: Resultatet visar att det huvudsakliga bekymret för föreningen är att det inte finns någon gemensam tanke kring kommunikation och hur man kommunicerar, något som i sin tur ger upphov till ytterligare problem. Exempelvis att kommunikation med koordinerande funktion inte existerar i föreningen. Detta är ett problem som medlemmarna själva upplever i hög grad och som leder till en verksamhet som inte är enhetlig. I och med att kommunikationen saknar ramverk i form av exempelvis kommunikationsdokument eller policys kring hur man kommunicerar är det lätt för enskilda individer att få igenom egna begränsningar och dominera kommunikationen. Mina förslag till föreningen innebär att kommunicera om kommunikation (metakommunikation) samt att koordinera verksamheten samt involvera medlemmarna mer.

Camilla Wedin
MKV, Examensarbete , vt11
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.