Struktur eller kultur?Om medlemsengagemang ur ett demokratiskt perspektiv

En kvalitativ studie baserad på föreningsmedlemmarnas tolkning av föreningsverksamheten inom HSB i Nordvästra Götaland

ABSTRACT Titel: Struktur eller Kultur? Om medlemsengagemang ur ett demokratiskt perspektiv. En kvalitativ studie baserad på föreningsmedlemmarnas tolkningar av föreningsverksamheten inom HSB i Nordvästra Götaland Författare: Maria Hempel Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, Fördjupningskursen, Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs Universitet Termin: Höstterminen 2004 Syfte: Syftet med uppsatsen är att skapa en förståelse kring människors föreställningar om demokrati, engagemang och samhällsutveckling. Metod: Kvalitativa djupintervjuer Material: Intervjuer med tio strategiskt utvalda medlemmar inom HSB Norra Västra Götaland. Resultat: Som huvudsakliga slutsatser har jag kunnat dela upp respondenterna i tre urvalsgrupper: den deltagande, den passiva och den missnöjda. Dessa tre grupper karaktäriseras av personer som i någon form har samma sätt att resonera kring boendesituationen och demokratin inom föreningen. Det som skiljer de tre grupperna åt är hur man ser på ett aktivt engagemang, en fungerande demokrati, graden av socialt kapital och hur vida det leder till en ökad ekonomisk vinning för föreningen och även den enskilda bostadsrättsinnehavaren. Det gick även att urskilja de tre grupperna åt vad gäller sättet att se på sig själva som individer. Samhället och därmed även individerna har inte samma prioriteringar längre, de flesta skyller på tidsbrist, men jag skulle våga påstå att alla människor har lika mycket tid till sitt förfogande och att det istället är en fråga kring hur var och en väljer att prioritera sin tid. Det strukturella bör bli mer kulturellt anpassat och anpassa organisationsmiljön mer till människorna inom organisationen och de önskemål som de har kring sitt engagemang.

Maria Hempel
MKV, Examensarbete , ht04
522
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.