Studentbloggens i sitt sammanhang

En studie av tio studentbloggar, deras tema ochutformning på tre olika universitet

thumbnail of 790-1

Titel: Studentbloggens i sitt sammanhang – En studie av tio studentbloggar, deras tema och utformning på tre olika universitet Författare: Lisa Bergenfelz Uppdragsgivare: Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs Universitet (JMG) Kurs: Examensarbeteete i medie- och kommunikationsvetenskap. Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet Termin: Vårterminen 2012 Handledare: Ulrika Andersson Sidantal/Antal ord: 44 sidor/15 487 ord inklusive källförteckning samt bilagor. Syfte: Syftet med studien är att göra en genomlysning av olika former av studentbloggar som återfinns på universitet i Sverige för att skapa förståelse hur det fungerar då ett personligt medium används inom en organisatorisk kontext. Metod: Kvalitativ innehållsanalys av studentbloggar med hjälp av Ethnographic Content Analysis (ECA). Material: Tio utvalda studentbloggar ifrån Linköpings Universitet, Karlstad Universitet och Uppsala Universitet. Huvudresultat: Arbetet med studentbloggar skilde sig åt mellan de tre universiteten. De hade olika former av avtal med studenterna som bloggade, publiceringsplattform skilde sig åt och presentationen av studentbloggen på hemsidan varierade. Detta påverkade studentbloggens sammanhang och hur anknuten studentbloggen var till universitetet. Detta påverkade vilket tema som bloggen behandlade. De studentbloggar som hade en närmare anknytning till universitetet behandlade i större grad universitetsrelaterade ämnen i sina bloggar än de studentbloggar som hade en svagare anknytning till sitt universitet. Detta påvisar att bloggen är beroende av dess sammanhang. Däremot visade det sig även att det fanns en likhet i hur de tio studentbloggarna utformades på de tre universiteten. Studentbloggarna användande sig av olika tekniska funktioner på liknande vis. Det kom till uttryck i en liknande hantering av bilder och länkar i blogginlägg och liknande användning av kategorier, arkiv och länkar i marginalen på bloggen. Resultaten visar på att studentbloggens tema och utformning påverkas av sin anknytning till universitetet men även av hur studenten är bunden av rollen som bloggare vilket tar sig i uttryck i anpassningen efter en gemensam bloggpraktik hos studentbloggarna. Tillsammans påverkar detta hur studentbloggen utformas.

Lisa Bergenfelz
MKV, Examensarbete , vt12
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.