Svensk Public Service och det Amerikanska presidentvalet 2004

En kvalitativ uppsats om Dokument utifrån och Agendas bevakning av valet.

ABSTRACT Titel: Svensk Public service och det Amerikanska presidentvalet 2004 Författare: Erika Danielsson Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, fördjupningskurs C Termin: Vt -2005 Syfte: Syftet med uppsatsen och med den tillhörande analysen är att försöka utröna på vilket sätt Bush och republikanerna har missgynnats i svenska medier, i detta fall Dokument utifrån och Agenda. Har det varit på ett journalistiskt medvetet plan och hur ser texterna ut i förhållande till de teorier som finns omnämnda i teorikapitlet och ur stadgarna i SVT:s sändningsavtal samt Pressens samarbetsnämnds etiska regler perspektiv. Hur har man gått till väga, på vilket sätt journalistiken varit kritisk i sitt uttryck. Metod: Jag har valt att analysera ett antal texter rörande det senaste amerikanska valet, republikanerna och president George W Bush som visats på SVT under år 2004 ur ett kvalitativt, hermeneutiskt perspektiv. Material: Dokument Utifrån: CIA:s hemliga krig, del 3, 1990-2001 Jesusfaktorn Världen enligt Bush Agenda: Agendaspecial om det amerikanska presidentvalet, direkt från Washington Hata Bush Kritik mot Bush Presidentvalet närmar sig Den amerikanska Mellanösternpolitiken Resultat: Resultatet visade att Bush missgynnats i de övervägande delarna av materialet då han utsatts för kritik som han inte svarat på vilket innebar att kritiken fick stå oemotsagda som sanningar. Några av journalisterna hade därmed i sina filmer/inslag vinklat verkligheten något, dels genom att inte låta alla parter komma till tals, samt troligtvis även genom klippning och citat tagna ur sitt sammanhang. Huruvida de hållit sig till sanningen eller inte är desto svårare att avgöra då sanning och verklighet är relativa begrepp. Dessutom fanns inte några uppgifter som underlättade kontrollen av fakta i filmerna/inslagen.

Erika Danielsson
MKV, Examensarbete , ht05
561
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.