Svenska skivrecentioner

En analys av den musikjournalistiska kiskursen inom svensk press

ABSTRACT Titel: Svenska skivrecensioner – en analys av den musikjournalistiska diskursen i svensk press Författare: Andréas Nilsson Tobias Isaksson Handledare: Karin Fogelberg Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, fördjupningskurs VT 2005 Syfte: Att analysera och beskriva den musikjournalistiska diskursen i svenska skivrecensioner Metod: Kvalitativ innehållsanalys Material: Ett antal skivrecensioner ur stora svenska tidningar Huvudresultat: Bedömningen av en skivas kvalitet utifrån ett diskursteoretiskt perpektiv uttrycks genom dess relation till närstående artister och traditioner. Nodalpunkter inom den musikjournalistiska diskursen är ”karaktäristik”, ”hjärta”, ”känsla”, ”stämning” och ”ny”. Livlig metaforik skapar nya innebörder och sammanhang. Recensioner bidrar med nya tolkningsmöjligheter. Kulturellt kapital och smakhierarkier har stor betydelse för diskursen och ”god smak” har en central plats. Journalisterna kämpar om positioner inom sitt fält. Många artister nämns som självklart legitima. Referenser är är klassificierande och hierarkier finns på både svensk och internationell nivå. Tidsfaktorn och exklusivitetsfaktorn har också betydelse. Det finns även synliga genusstrukturer inom diskursen, men olika journalister är olika uppmärksamma på genusaspekter. Rockmusikens autencitetsnormer har satt spår och ger kvinnan en underordnad position. Manliga artister står ofta i toppen av statushierarkierna. Artisterna omskrivs som subjekt, men vissa ord och uttryck får en genusrelaterad innebörd i diskursen. Även ordval har viss betydelse för genusstrukturer.

Tobias IsakssonAndréas Nilsson
MKV, Examensarbete , vt05
533
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.