Talk showen Fråga Olle en marknadsplats för synlighet?

Hur image-kapitalet verkar på “marknadsplatsen”

Titel Talk showen Fråga Olle En marknadsplats för synlighet? Hur image-kapitalet verkar på ”marknadsplatsen” Kvalitativa Intervjuer med: Två producenter Anna Book & Jonas Leksell Författare Ingela Haglund & Helena Halling Rankka Kurs Fördjupningskursen, medie- och kommunikationsvetenskap Institutionen för journalistik och masskommunikation Göteborgs universitet Termin Vårterminen 2000 Handledare André Jansson Syfte Vårt övergripande syfte är att få en fördjupad förståelse för hur image-kapitalet, dvs en mediepersonlighets synlighetsvärde, verkar i talk showen Fråga Olle. Vi ser programmet som en marknadsplats för synlighet där det sker ett ”utbyte” mellan producent respektive gäst. Därför vill vi undersöka vad producenten respektive två medverkande gäster har att ”erbjuda” varandra, och vad som kan tänkas uppnås hos respektive part efter medverkan. Vi har för avsikt att få en förståelse för produktionsprocessen med fokus på hur urvalet av gäster går till i Fråga Olle. Dels generellt, dels utifrån ett specifikt avsnitt med Anna Book och Jonas Leksell, för att förstå hur image-kapitalet kan tänkas verka. Dessutom har vi för avsikt att få en förståelse för varför Anna Book och Jonas Leksell ställer upp på att medverka, dels generellt i TV-program, dels i det specifika fallet Fråga Olle, för att förstå hur image-kapitalet kan tänkas verka. Metod Kvalitativa intervjuer. Material Fyra kvalitativa intervjuer. Två från produktionen som ansvarar för urvalet av gäster i Fråga Olle. Jonas Leksell och Anna Book som medverkade i samma avsnitt av Fråga Olle. Huvudresultat Man kan tala om ett image-kapital som verkar inom programmet Fråga Olle. Vårt resultat pekar på att gäster från produktionens håll, i hög grad värderas utifrån hur mycket image-kapital de besitter i kombination med andra ”tillgångar”. Image-kapitalet värderas framförallt ur bemärkelsen förväntade tittarsiffror, samt ”intertextuell aktualitet”. Jonas och Anna fick båda i ”utbytet” av sina image-kapital dels pengar, dels synlighet. Hos Anna framkommer det dock att det överordnade skälet till varför hon ingick i ”byteshandeln” var nöje. Hos Jonas var det överordnade skälet, hans nära kontakt med produktionsbolaget.

Ingela HaglundHelena Halling Rankka
MKV, Examensarbete , vt00
355
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.