Tjänster, gentjänster och e-tjänster

En studie i tjänstemäns upplevelser inför en stundande förändring

thumbnail of 653-1

Titel: Tjänster, gentjänster och e-tjänster – en studie i tjänstemäns upplevelser inför en stundande förändring Författare: Katarina Tikka Kurs: Examensarbeteete i medie- och kommunikationsvetenskap 15hp Universitet: Göteborgs universitet Termin: Vårterminen 2008 Handledare: Britt Börjesson Sidantal: 59 sidor inkl. bilaga Syfte: Syftet med denna uppsats är att genom att förstå de anställdas upplevelser, undersöka hur kontexten kan se ut för förankring av e-tjänster. Material och metod: Genom att intervjua 7 anställda på fackförvaltningarna i Göteborgs stad om deras upplevelser inför en förändring har jag genomfört en studie för att belysa kontexten för förändringskommunikationen. Intervjuerna var semistrukturerade utefter teman. Tre intervjupersoner representerade Stadsbyggnadskontoret och fyra Social resursförvaltning. Fem kvinnor och två män deltog, något som eventuellt kan ha haft effekt på de svar jag fått. Jag gör dock inte anspråk på en teoretisk mättnad men kan konstatera att de åsikter jag fått fram är empiriskt grundade åsikter. Huvudresultat: Med hjälp av tidigare forskning och användbara teorier om offentliga organisationer, tekniska förändringar och kommunikationskontext har jag analyserat materialet och funnit att det inte görs någon större skillnad mellan stadens olika IT-projekt. Den relevans som IT-utveckling har för det egna arbetet upplevs vara lågt. Detta kan hänga samman med att det finns en kulturell norm om att IT sköts av professionaliserade avdelningar. Denna norm kan vara del i att bibehålla klyftorna mellan de som kan, och de som inte kan, ta till sig den nya tekniken. De anställda jag har träffat ser positiva effekter för medborgarna med e-tjänster men kan uppleva en oro för att själva få ökad arbetsbelastning och minskade sociala kontakter. Arbetstid och värdet i att arbeta med människor är viktiga frågor för dem jag träffat. Motivationen för att delta skiljer sig men de har gemensamt en tro att det finns andra i organisationen som är bättre lämpade, de med IT-kompetens

Katarina Tikka
MKV, Examensarbete , vt08
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.