Träningsreklam (o)realistisk?

En kvalitativ undersökning om unga vuxnas uppfattningar om träningsreklam

Titel: En kvalitativ undersökning om unga vuxnas uppfattningar om Friskis & Svettis träningsreklam. Författare: Raquel Dos Santos och Cecilia Johansson. Kurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap på kandidatnivå. Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs Universitet. Termin: Höstterminen 2013. Handledare: Marie Grusell. Sidantal: 49 sidor inklusive bilagor Syfte: Syftet med studien är att undersöka vad unga vuxna har för uppfattningar om Friskis och Svettis träningsreklam. Metod: Två kvalitativt semistrukturerade fokusgruppsintervjuer. Material: Analysen baseras på två fokusgrupper med åtta stycken deltagare (fyra kvinnor och fyra män) i åldrarna 18-30 från Katrineholm och Göteborg. Slutsatser/Huvudresultat: Undersökningen har visat att inställningen och uppfattningen om Friskis & Svettis träningsreklam ser olika ut beroende på vem man är, vad man har för bakgrund, vad man har för kön och så vidare. Det framkom tendenser i undersökningen som talade för en besvikelse bland deltagarna vad gäller Friskis & Svettis som organisation. Besvikelse över att kampanjen gav en känsla av konventionell inriktning var tydlig bland deltagarna. Kampanjen ansåg dem påminde mer om något som SATS eller någon annan gymkedja skulle marknadsföra, vilket de flesta av deltagarna var ense om att det inte tycker går i linje med Friskis & Svettis värderingar. Undersökningen har även visat att målgruppens attityd till dagens skönhetsideal är heterogen, somliga talade om att ”stark är det nya smala” som ett nytt ideal medan andra gav uttryck till att dagens skönhetsideal inte är hållbar eller realistisk, och som en konsekvens av detta mår många unga dåligt då de inte kan uppnå det ideal som medierna framställer. Dem ansåg att det som bör förändras är de normer som skapar de premisser och riktlinjerna som de flesta företag går efter i skapande av till exempel träningsreklam. Problemet menar dem ligger i de missvisande föreställningar som cirkulerar i samhället. Vissa av deltagna pratade om dagens ideal som en trend. At skönhetsidealet har förändrats från ”size zero” till stark som det nya smala eller ”strong is the new skinny”, vidare menade den att idealet inte är ouppnåelig. Avslutningsvis kan vi konstatera att alla deltagarna var ense om att begreppet identitet är svårdefinierat och att det i själva verket handlar om personliga värderingar och tolkningar när det kommer till ens egen identitet samt att ordet kan betyda olika saker.

Raquel Dos Santos och Cecilia Johansson
MKV, Examensarbete , ht13
877
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.