TV i pressen 1965-1971

En kvantitativ innehållsanalys av hur pressen uppmärksammade televisionen i slutet av sextio- och början av sjuttiotalet

ABSTRACT TITEL: TV i pressen 1965 – 1971. En kvantitativ innehållsanalys av hur pressen behandlade televisionen i slutet av sextio- och början av sjuttiotalet. FÖRFATTARE: Anngreth Johansson och Tobias Törnqvist HANDLEDARE: Jan Strid KURS: Medie- och kommunikationsvetenskap, C-kursen Institutionen för Journalistik och Masskommunikation Göteborgs Universitet Vårterminen 2002 SYFTE: Syftet med vår undersökning är att studera vilken uppmärksamhet dagspressen ägnade åt televisionen under åren 1965, 1968 och 1971 beträffande bland annat utrymme, placering i tidningen och fokusering. METOD: Kvantitativ innehållsanalys MATERIAL: TV-relaterat material ur Aftonbladet, Expressen och Dagens Nyheter från åren 1965, 1968 och 1971. HUVUDRESULTAT: Undersökningens huvudresultat skulle kunna sammanfattas i två punkter. För det första tyder mycket på att tidningarna (främst kvällspressen) under 1968 använde sig av det stora intresset för televisionen ute i stugorna för att på så sätt sälja fler tidningar. Stora rubriker, många bilder och mycket TV på förstasidan är några faktorer som talar för detta. Det gör också exempelvis det faktum att rubrikens andel av de TV-relaterade artiklarna är stor, det vill säga att man försöker förstora betydelsen av en artikel om TV med hjälp av optiska magneter som rubriker och bilder för att få läsaren att tro att det finns mer att läsa än vad det kanske finns egentligen. För det andra talar mycket för att en förändring skett till 1971. Vid det här laget har en andra TV-kanal etablerat sig och utbudet har därmed ökat. Den kollektiva upplevelsen som fanns tidigare, när alla hade sett samma program kvällen innan (och som därmed ökade TV-materialets nyhetsvärde), fanns inte längre kvar i samma utsträckning. Detta, tillsammans med att TV hade blivit en allt mer etablerad del av samhället, bidrog till att hänvisningar till televisionen allt oftare gjordes utan att artikeln ifråga egentligen inte handlade om TV. Ett exempel på resultat som talar för att så var fallet är det faktum att TV allt oftare inte var centralt i artiklarna. ANTAL SIDOR: 58

Anngreth JohanssonTobias Törnqvist
MKV, Examensarbete , vt02
425
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.