”TVÅ FLUGOR I EN SMÄLL”

En kvalitativ studie av hur unga tar del av nyheter och information om samhälle och politik i dagens medielandskap

Syfte: Syftet med vår studie är att undersöka hur de unga respondenterna tar del av nyheter och information om politik och samhälle i dagens medielandskap, vilken roll det sociala nätverket spelar samt hur de resonerar och reflekterar kring sin nyhetskonsumtion och det nyhetsinnehåll som de tar del av.

Teori: Uses & Gratifications, Oavsiktlig/slumpmässig nyhetskonsumtion, Selektiv exponering, Two step flow-theory och Information overload.

Metod: Kvalitativ studie i form av fokusgruppsintervjuer med halvstrukturerad intervjuguide.

Material: Sex fokusgruppsintervjuer med totalt 22 deltagare i åldern 17-19 år. Studerande vid tre gymnasieskolor i Västsverige. Intervjuerna ägde rum mellan 20190426-20190503.

Resultat: Studiens resultat visar att sociala medier är en viktig plattform för nyheter om samhälle och politik för de unga, oavsett om det rör sig om en planerad eller slumpmässig konsumtion då den fungerar som en ingång till traditionella nyhetsmedier. De unga beskriver att nyhetskonsumtionen, i varierande grad, påverkas av de olika nätverk de ingår i. De har också ett källkritiskt förhållningssätt och söker sig medvetet till olika nyhetskällor utifrån ämne, behov och förtroende. Detta visar sig även när det kommer till vänners inlägg i sociala medier, där respondenterna värderar nyheter olika beroende på vem som delat nyheten och huruvida innehållet överensstämmer med egna värderingar. Studien visar också att opinionsguiden fyller flera behov såsom att bidra med information till grund för hur omvärlden förstås och ge bekräftelse till befintliga värderingar. De unga i studien beskriver en generell tillfredsställelse med det nyhetsinnehåll de tar del av. Dock framkommer en problematisering av mediernas negativa nyhetsrapportering och mängden av nyheter som påverkar individens nyhetskonsumtion. Studien ger även en nyanserad bild över risken för filterbubblor i det sociala medieflödet utifrån faktorer som det sociala nätverkets sammansättning och delningar samt individens vilja och tolerans att ta del av motstridig information.

Anna Örberg Turner och Rasmus Derosche
MKV, Examensarbete , vt19
1086
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.