Unga invånare, gamla medborgare – om förutsättningar för medborgardialog

thumbnail of 848-1

Titel: Unga invånare, gamla medborgare – om förutsättningar för medborgardialog Författare: Felicia Hallström och Malin Winald Studiens intressent: Härryda Kommun Kurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs Universitet Termin: Vårterminen 2013 Handledare: Britt Börjesson Sidantal: 65 inklusive bilagor Antal ord: 19 632 Syfte: Syftet med studien är att undersöka förutsättningarna för Härryda Kommun att utveckla former för kommunikation och medborgardialog med invånarna i bostadsområdet Säteriet, gällande utvecklingen av området kring Råda Säteri. Metod: Kvantitativ frågeundersökning genom enkät Material: Studien bygger på 102 enkäter Huvudresultat: Studien har visat på att förutsättningarna för kommunen att utveckla former för kommunikation och medborgardialog med den specificerade gruppen invånare, gällande det aktuella utvecklingsprojektet, ur flera perspektiv ser goda ut. Det tydligaste resultatet vi fått fram är att ett stort intresse för området kring Råda Säteri återfinns hos gruppen. Trots att den pågående utvecklingen av området kom som en nyhet för personerna i vår undersökning, har en tredjedel av dem uttryckt ett direkt intresse för delaktighet i utvecklingen. Sett till potentiellt intresse för delaktighet ser siffran än högre ut, men då måste kommunen börja informera och bjuda in till dialog, genom de kanaler och på de sätt som studien visat vara dem som invånarna föredrar. Vidare har resultatet visat att förutsättningarna skiljer sig åt inom den undersökta gruppen, främst beroende på ålder. Detta gäller dels graden av samhällsengagemang och påvisad motivation till deltagande, dels vilka informations- och kommunikationskanaler de använder och föredrar.

Felicia Hallström, Malin Winald
MKV, Examensarbete , vt13
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.