UNGA MED DUBBLA INSTAGRAMKONTON

En kvalitativ studie om tonårstjejers användande av flera Instagramkonton

thumbnail of 1077

Syfte: Studien syftar till att skapa en djupare förståelse kring ungas användning av Instagram genom att analysera fall där de har mer än ett konto. Genom att undersöka den företeelsen ämnar jag reflektera kring hur de ser på privat och offentligt.

Teori: Symbolisk interaktionism, Erving Goffmans dramaturgiska teorier, vidareutveckling av Erving Goffmans teorier på sociala medier

Metod: Kvalitativ studie baserad på parintervjuer

Material: Tre kvalitativa parintervjuer med sex respondenter i åldrarna 14-18 år.

Resultat: Resultaten för studien visar att de olika kontona på Instagram har olika syften för respondenterna. Det privata kontot är en plats för privata saker och roliga minnen att dela med sina närmsta vänner. På det öppna, deras vanliga konto, är självrepresentationen betydligt viktigare. Kommentarer är roligare än likes, speciellt på det privata kontot. Där handlar det mer om att skapa en diskussion, som ett sätt att fortsätta och vidareutveckla en interaktion som skett ansikte mot ansikte. Respondenterna är alla väl medvetna om den publiksegregation de gör på de olika kontona. De spelar olika roller och jobbat med sina olika regioner inför olika publiker, vilket gör att de är noga med att publikerna inte blandas.

Anna Andersson Björk
MKV, Examensarbete , vt19
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.