Ungdomars val – SVT eller kommersiella kanaler?

En kvalitativ studie om hur ungdomar förhåller sig till Sveriges television och kommersiella kanaler.

Abstract Titel: Ungdomars val – SVT eller kommersiella kanaler? Författare: Victoria Hindelid och Cathrine Nilsson Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, fördjupningskurs Termin: Vårtermin 2007 Handledare: Marie Grusell Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka ungdomars förhållningssätt till Sveriges television och de kommersiella kanalerna. Metod & material: Kvalitativ undersökning i form av åtta individuella semistrukturerade djupintervjuer. Huvudresultat: Studiens huvudresultat visar att våra ungdomar föredrar de kommersiella kanalerna framför Sveriges television. Anledningen tycks främst vara att de inte anser att deras intressen blir behandlade i Sveriges television och att samma kanal inte heller prioriterat ungdomarna i sitt utbud utan främst fokuserat på barn och äldre. Våra ungdomar menar också att man vill se på TV för att kunna slappna av och ”slötitta” och det menar ungdomarna att de kommersiella kanalerna erbjuder. Kanalerna som föredras hos våra respondenter är främst Kanal5 och TV3. Endast en av respondenterna hade SVT1 som favoritkanal och det berodde främst på att hennes intressen, som kultur och konst blev behandlat där. Slutsatsen vi kan dra av detta är att den kanalen som behandlar ens intresse, det är också den man väljer att titta på. Intresse är alltså den faktor som spelar störst roll i val av TV-kanal.

Victoria HindelidCathrine Nilsson
MKV, Examensarbete , vt07
614
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.