Uppmärksamhet & bekräftelse

En studie av Guldäggets betydelse för reklambyråer

Abstract Titel: uppMärksAmhet & beKräfTelse – en studie av Guldäggets betydelse för reklambyråer Författare: Eva Berglie & Malin Grund Handledare: Monica Löfgren-Nilsson Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap C Termin: Vårterminen 2003 Sidantal: 59 Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken betydelse Guldägget har för reklambyråer. Med betydelse menas dels betydelsen utåt – gentemot branschfolk, kunder och konkurrenter, och dels betydelsen inåt – för reklambyrån och den enskilde individen. Metod: Kvalitativa samtalsintervjuer Material: Sex anställda vid fyra olika Guldäggsbelönade reklambyråer i Stockholm, Malmö och Göteborg. Huvudresultat: Sammanfattningsvis uttryckte respondenterna många faktorer som gör Guldägget betydelsefullt. Guldäggsvinster ger byrån fler kunder, förbättrar relationen med gamla kunder, underlättar vid rekrytering och markerar reklambyråns särställning som kreativ. Priset och galan marknadsför till viss del också reklambranschen i allmänhet, och betonar yrkets särart. Guldäggsgalan är å ena sidan ett sätt för byråerna att få uppmärksamhet från omgivningen, och å andra sidan ett sätt att öka den interna samhörigheten. Priset gör det lättare för individen att motivera sin arbetsplats, och det ger denne ökade karriärmöjligheter och högre status. Det fungerar också som bekräftelse för ett väl utfört jobb, och stärker yrkesidentiteten och individens habitus. Följaktligen går reklambranschen att likna vid ett fält och Guldägget som ett symboliskt kapital. Som sådant ger det makt och status, och tillgång till fältets vinster. Att det accepteras av alla som betydelsefullt, gör att det bidrar till att reproducera den elit som finns. Makten som följer med att vinna är uppenbar. Enligt våra respondenter betyder dock Guldägget olika, och får olika effekt, beroende på vilken nivå reklambyråerna befinner sig på. För den mindre byrån i Malmö var vinsten mycket betydelsefull, men fördelarna med att ha vunnit varade inte så länge. För de större elitbyråerna i Stockholm och Göteborg har Guldägget minskat i betydelse i takt med att byråerna har vuxit och vunnit många internationella priser. Däremot varar effekterna av Guldägget fortfarande, eftersom byråerna tilldelats priset flera år i rad. Som titeln på vår studie anger, sammanfattar vi betydelsen av Guldägget i uppmärksamhet och bekräftelse. På extern nivå anser vi att det är uppmärksamheten som Guldägget genererar som är viktigast, och på intern nivå är det bekräftelse av individen som är prisets främsta fördel. Vilka faktor – de interna eller externa – som är viktigast framgick dock inte av våra intervjuer, och det var inte heller vårt syfte att undersöka det.

Malin GrundEva Berglie
MKV, Examensarbete , vt03
475
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.