URBANISERINGENS OFFER BERÄTTAR

En studie av strategiskt berättande i krympande landsbygdskommuner i Norrlands inland

thumbnail of 1006

Uppsats/Examensarbete: 15  hp

Program  och/eller  kurs:   Medie- och  kommunikationsvetenskap

Nivå:   Grundnivå

Termin/år:   Vt2017

Handledare:   Magnus  Fredriksson

Kursansvarig:   Malin  Sveningsson

Sidantal: 43

Antal ord: 15  605

Nyckelord: Strategiskt  berättande,  strategisk  kommunikation,  deltagarorienterad kommunikation,  landsbygdskommuner,  kommuner,  rationalitetsprinciper, aktantroller,  agentroller,  hyckleri

Syfte:   Studiens   syfte   är   att   undersöka   hur   kommuner   konstruerar   berättelser   för   att  framställa  en  positiv  bild  av  kommunen,  när  dess  faktiska  verklighet  framstår  som negativ.

Teori:   Blandning   av   aktantroller   (Greimas,   1966),   agentroller   (Propps,   1968)   för   att  undersöka  berättelsestrukturen,  och  Boltanski  och  Thévenots  (2006)  rationalitets-principer  för  att  blottlägga  vilka  värden  som  realiseras.

Metod:   Kvalitativ  innehållsanalys

Material:   Kommunala  styrdokument  innehållandes  framtidsvision,  nulägesanalys,  strategier  och  målsättningar.  Styrdokumenten  kallas  ofta  översikts-   och)verksamhetsplaner.)

Resultat:   Resultat  och  analys  visar  att  kommunerna  hanterade  de  motstridiga  kraven  främst  med  hjälp  av  hyckleri,  det  vill   säga   att  de   åtminstone   strävar  mot  det   som  anses  önskvärt   i   samhället,   men   också   genom   att   skylla   ifrån   sig   på   externa   och okontrollerbara   faktorer.   Studien   visar   också   att   deltagarorienterad   kommun-ikation  har  betydelse  för  den  berättelsestruktur  och  bild  som  målas  upp  på  ett  sätt som  konstruerar  en  mer  positiv  bild  av  kommunen,  eftersom  det  gör  att  invånare involveras   i   strävan   mot   målet   samt   kan   bidra   till   att   andra   värden   blir   får betydelse.   Vidare   genomsyras   kommunikationen   av   kreativitetens   principer   och värden  men  de   är   alltid  underordnade  och   legitimeras  av  värden  produktionens, ryktbarhetens   eller  marknadens   principer.  Med   det  menas   att   den   kreativiteten inte  har  ett  värde  i  sig,  utan  det  används  som  ett  medel  för  att  skapa  nya  idéer  om lösningar   på   kommunens   problem,   generera   företagsamhet,   innovation   och konkurrenskraft,  bidra  till  varumärke  och  image  samt  uppnå  organisationens  mål.

Lars Teglund
MKV, Examensarbete , vt17
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.