KOMMUNIKATION, MEDIER OCH ÖVERVIKTIGA BARN

Ett medie- och kommunikationsvetenskapligt perspektiv på övervikt och fetma hos barn i Västra Götalandsregionen

thumbnail of 993

Uppsats/Examensarbete: Kandidatuppsats, 15 hp
Program och/eller kurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap
Nivå: Grundnivå
Termin/år: Ht 2016
Handledare: Marie Grusell
Kursansvarig: Malin Svenningsson
Sidantal: 59 exkl. försättsblad och bilagor
Antal ord: 18904
Nyckelord:
Hälsokommunikation, Barnfetma, Digitalisering, Medievanor,
Informationssamhälle, Folkhälsa, Västra Götalandsregionen,
Syfte: Syftet med undersökningen är att studera hur föräldrar och barn inom Västra Götalandsregionen uppfattar och förhåller sig till kommunikation kring övervikt/fetma hos barn, och att placera målgruppens medieanvändning och digitala livsstil i en (o)hälsokontext.
Teori: Studiens teoretiska referensram grundar sig i mottagarstudier, encoding/decoding, attitydteori och uses and gratifications.
Metod: Uppsatsen har en kvalitativ ansats och har genomförts genom samtals-, telefon- och mailintervjuer med de deltagande svarspersonerna. Inför intervjuerna genomfördes en pilotstudie. Materialet har transkriberats och analyserats utifrån ett analysschema för att identifiera centrala teman.
Material: Urvalet är koncentrerat till föräldrar till barn med erfarenhet av övervikt/fetma, tillhörandes Västra Götalandsregionen. Deltagarna är sex till antalet och representerar fyra av fem hälso- och sjukvårdsnämnder i landstinget. Svarspersonerna har en mängd olika yrken och gruppen består av fyra kvinnor respektive två män. Deltagarna är anonyma med fiktiva namn i uppsatsen, och barnen omnämns enbart med bokstaven X.
Resultat: Studiens resultat visade att medier till stor del är delaktiga i att forma målgruppens uppfattning, attityder, kunskapsnivå och informationshämtning vad gäller övervikt och fetma hos barn. Det framkommer även att det finns brister i kommunikationen från och
med Västra Götalandsregionen. Digitaliseringen syns tydligt i deltagarnas svar, där detframkommer att såväl barn som vuxna är vana användare av olika digitala tekniker, som de också önskade blev en större del av landstingets kommunikation och behandling.

Annie Crona
MKV, Examensarbete , ht16
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.