Uterummets föreställningar

En studie av Vårväderstorget

thumbnail of 664-1

Titel Uterummets föreställning _ En studie av Vårväderstorget Författare Christer Andersson & Ulf Davidson Kurs Examensarbeteete i Medie- och kommunikationsvetenskap, Institutionen för journalistik och masskommunikation vid Göteborg universitet Termin Höstterminen 2008 Handledare Karin Fogelberg Sidantal 45 sidor exklusive bilagor Syfte Syftet med vår studie är att undersöka vilken roll Vårväderstorget spelar för människor som bor eller jobbar i området Metod Kvalitativa intervjuer med sex respondenter Material Sex intervjuer med boende eller jobbande i Biskopsgården Huvudresultat Vårväderstorget är ett centraltorg i Biskopsgården som är relativt levande, då verksamheterna är öppna, till skillnad från omkringliggande platser. Trots att platsen upplevs som dyster och färglös finner de intervjuade det trivsamt där. Även torgets utformning upplevs som positiv då dess yta består av fler etage, vilket tillsammans med de omkringliggande verksamheterna bildar en inneslutande och intim gågata. Här finns ett lugn och här känner sig folk avslappnade och hemma, till skillnad mot innerstaden, vilken beskrivs som mer krävande. Stämningen beskrivs som familjär och folk har en öppen attityd mot varandra och få upplever sig som anonyma på torget. Vissa upplever platsen som otrygg på grund av de rån som tidigare förekommit där. Även gängbildningar under kvällstid kan bidra till otrygghetskänslan. Det är även tydligt att folks uppfattningar skiljer sig i många avseenden och det är svårt att ge en konkret bild av något så komplext som olika människors upplevelser av en plats. Det är personliga erfarenheter som ligger till grund för dessa känslor, vilket syns tydligt i de vitt skilda svaren.

Christer Andersson och Ulf Davidsson
MKV, Examensarbete , ht08
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.