Vårt, ert, deras eller de andras Göteborg?

en kvantitativ och kvalitativ jämförande textanalys av den kommunala tidndingen “Vårt Göteborg”

Abstract Titel: Vårt, ert, deras eller dom andras Göteborg? – en kvantitativ och kvalitativ jämförande textanalys av den kommunala tidningen ”Vårt Göteborg” Författare: Therese Rimmi Johansson Linnéa Dahlberg Handledare: Bengt Johansson Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, fördjupningskurs Termin: Höstterminen 2004 Material och Metod: Materialet består av den kommunala tidningen Vårt Göteborg årgång 1999 och 2004. Metoden för genomförandet av studien har varit en kvantitativ jämförande innehållsanalys samt en kompletterande kvalitativ innehållsanalys av ett urval artiklar. Syfte: Syftet med denna studie är att se om representationen i Vårt Göteborg förändrats sedan Mångfaldsenheten tillsattes. Huvudresultat: De huvudsakliga resultaten visar att förhållandet mellan kvinnor och män i representationen i Vårt Göteborg blivit betydligt jämnare årgång 2004 jämfört med 1999. Aktörer med annan etnisk bakgrund är underrepresenterade vad det gäller uttal och huvudaktörsskap, då det gäller bildaktör är gruppen något överrepresenterad. Åldersfördelningen i Vårt Göteborg visar att gruppen medelålders, 35-65 år är överrepresenterad i samtliga aktörskap, dvs. bildaktör, huvudaktör och uttalsaktör. De övriga åldersgrupperna är underrepresenterade, i synnerhet pensionärer och ”ungdomar” mellan 19-34 år. Den kvalitativa undersökningen fann inga utpräglade stereotyper. Sammantaget visar den kvalitativa undersökningen att aktörerna framställs som initiativrika och positiva och ofta framträder i relativt höga positioner/yrkesroller. Tillsammans visar detta fram en positiv bild av Göteborg Stad som en välmående och fungerande organisation.

Rimmi JohanssonLinnéa Dahlberg
MKV, Examensarbete , ht04
521
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.