Varumärket i kommunen. Ett uttryck för differentiering eller identifikation?

thumbnail of 764-1

Titel: Skicka vidare – ungdomars val av kommunikationskanaler för att få information om fritidsaktiviteter Författare: Johanna Fasth Uppdragsgivare: Göteborgs stad Centrum, enheten Fritid Kurs: Examensarbeteete i Medie- och kommunikationsvetenskap Vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation Termin: Vårterminen 2011 Handledare: Annika Bergström Sidantal: 39 sidor, 15 824 ord Syfte: Att undersöka vilka kommunikationskanaler ungdomar använder sig av och efterfrågar för att få information om fritidsaktiviteter i Göteborgs centrum. Metod och material: Kvalitativa gruppintervjuer i form av fokusgrupper med totalt nio ungdomar i årskurs 9. Huvudresultat: Resultatet visar att ungdomarna främst får information om fritidsaktiviteter genom kompisar, dels via sociala sajter, t.ex. Facebook och dels via personliga möten. Undersökningen visar även att ungdomarna tycker att information genom det personliga mötet är lättare att ta till sig än information som fås via affischer och flyers. Ungdomarna anser att sms-utskick är en bra informationskanal för att få information om fritidsaktiviteter.

Ester Fardell Kia Andreasson Linda Jensen
MKV, Examensarbete , vt11
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.