Vem sänder vad till vem, genom vilken kanal och vem mottager vad från vem och genom vilken kanal?

En studie av internkommunikationen på If Skadeförsäkring i Göteborg

ABSTRACT Titel: Vem sänder vad till vem, genom vilken kanal och vem mottager vad från vem och genom vilken kanal? En studie av internkommunikationen på If Skadeförsäkring i Göteborg. Författare: Johanna Snellman & Jennie Svantesson Kurs: Fördjupningskurs, Medie- och kommunikationsvetenskap Termin: Vårterminen 2004 Syfte: Att undersöka internkommunikationen på If skadeförsäkring i Göteborg. Metod: Kvantitativ med kvalitativa inslag. Material: Enkäter och intervjuer. Huvudresultat: Internkommunikationen på If Skadeförsäkring kan beskrivas med att ledningen är sändare av information via tre huvudsakliga kanaler, den elektroniska personaltidningen Magazinet, intranätet samt den närmsta chefen. Mottagarna av informationen är medarbetarna på If. De flesta medarbetarna läser inte Magazinet då de finner den ointressant, många av de yngre visste inte heller att tidningen fanns. När det gäller informationen på intranätet så läser alla den, men i olika utsträckning. En grupp av de äldre medarbetarna ansåg att det var svårare än sina yngre kollegor att hitta information på intranätet. När det slutligen gäller den närmsta chefen som informationskanal så var de allra flesta nöjda med denna kanal. Det som dock framkom var att Motorskadeavdelningen inte var riktigt lika nöjda som de övriga avdelningarna. Sammantaget visade det sig att alla medarbetarna utom de upp till 25 år använder sig av de formella informationsvägarna i större utsträckning än de informella.

Johanna SnellmanJennie Svantesson
MKV, Examensarbete , vt04
493
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.