Vem ser på vad?

En kvantitativ studie om unga människors val av TV-kanal utifrån positionella och individuella faktorer.

Abstract Titel: Vem ser på vad? En kvantitativ studie om unga människors val av TV-kanal utifrån positionella och individuella faktorer. Författare: Anna Bjelkholm Jessica Gustafsson Handledare: Annika Bergström Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap Fördjupningskurs Institutionen för journalistik och masskommunikation Göteborgs Universitet Termin: Vårterminen 2004 Sidoantal: 70 Syfte: Att beskriva och förklara ungas val av TV-kanal utifrån positionella och individuella faktorer Metod: Kvantitativ enkätundersökning Material: Ung-SOM Västsverige 2000 Huvudresultat: Vår undersökning visar att de TV-kanaler unga människor väljer att titta på styrs av en mängd faktorer. De resultat vi kommit fram till visar att de unga människorna i vår undersökning främst tittar på de kommersiella kanalerna. Anledningen till att de väljer dessa kanaler före Public Service- kanalerna kan bero på att de är uppvuxna med många kanaler och därmed är medievana, vilket i sin tur gör att de är har större benägenhet att växla mellan olika kanaler. Vad gäller de positionella faktorerna är de demografiska variablerna ålder, kön och bostadsområde de som betydelser mest för kanalvalet. De yngre åldersgrupperna tittar mer regelbundet på de kommersiella kanalerna, men främst på musikkanalerna. Män tittar mer på Public Service- kanalerna liksom även de som bor på landsbygden. De socioekonomiska faktorerna spelar i vår undersökning inte lika stor roll för kanalvalet som de demografiska, men en skillnad vi kunde se var att unga människor från arbetarklass tenderar att titta mer på samtliga kanaler, med undantag för de kommersiella. Vad gäller de individuella faktorerna kan vi med säkerhet säga att de inte, i vår undersökning, betyder särskilt mycket för kanalvalet. De livsstilsdata som vi baserar våra livsstilgrupper på är för allmänna och enkätfrågorna är inte i särskild stor utsträckning anpassade efter unga människor vilket är en anledning till att resultaten inte blev som vi förväntade oss. En annan orsak till att det inte fanns några skillnader mellan de olika livsstilsgrupperna är att de TV-kanaler som ingår i vår studie är för lika varandra till sitt innehåll och att en studie som vår borde ligga på programnivå istället. Dessutom är det ganska troligt att samtliga kanaler ses av i stort sett alla unga människor varje dag eftersom unga människor har en förmåga att ”zappa” mellan olika kanaler, vilket leder till att de tittar på samtliga kanaler i stort sett varje gång de slår på TV: n. Slutligen kan vi påstå att det i vår undersökning är de positionella snarare än de individuella faktorerna som har störst betydelse för kanalvalet.

Anna BjelkholmJessica Gustafsson
MKV, Examensarbete , vt04
494
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.