Vem ska man tro på?

- En kvalitativ intervjustudie över hur lika tidnings-användare ser på begrepp såsom trovärdighet och förtroende i relation till kvällstidningar i allmänhet och GT i synnerhet

ABSTRACT Titel: Vem ska man tro på? -En kvalitativ intervjustudie över hur olika tidningsanvändare ser på begrepp såsom trovärdighet och förtroende i relation till kvällstidningar i allmänhet och GT i synnerhet. Författare: Jenny Holmqvist 790212-6965 Katarina Innocenti 770313-5504 Kurs, termin: Institutionen för journalistik och masskommunikation JMG Medie- och kommunikationsvetenskap Fördjupningskursen (C), VT2002 Syfte: Att undersöka hur olika typer av tidningsanvändare definierar begreppen trovärdighet, förtroende och funktion, samt hur de anser dessa förhålla sig dels gentemot varandra och dels gentemot kvällspressen i allmänhet och GT i synnerhet. Metod/Material: Kvalitativ forskningsmetod vilken genomfördes genom fokusgruppsintervjuer med tre olika grupper. Som grund för arbetet användes en utgåva av GT från den 24 April 2002. Huvudresultat: Huvudresultaten av vår studie visar att det tydligaste sambandet mellan funktion, förtroende/trovärdighet hittade vi hos den icke-läsande gruppen. Hos de andra grupperna, mellanläsarna och storläsarna, var sambandet aningen otydligare, i synnerhet hos storläsargruppen. Ett fascinerande resultat vi kommit fram till är att de flesta om inte alla deltagarna i de olika grupperna har insikt i vad det är de läser. Man köper helt enkelt inte allt som står att läsa i en kvällstidning. Detta är naturligtvis tämligen ointressant vad gäller icke-läsar gruppen men väcker desto större nyfikenhet då insikten även fanns att utläsa i mellan- och storgruppens resonerande. Vi drog slutsatsen att det i dessa grupper var underhållningen man sökte samtidigt som man erhöll ett visst mått av mer eller mindre trovärdiga nyheter. Nyhetsfunktionen berättigade på något sätt ett köp av GT.

Jenny HolmqvistKatarina Innocenti
MKV, Examensarbete , vt02
434
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.