”Vi ska stoppa den förbannade eldjäveln” (Dagens nyheter, 2014, 7 augusti)

En studie om skillnader mellan riks- respektive lokalmedias nyhetsrapportering om skogsbranden i Västmanland 2014

Titel: ”Vi ska stoppa den förbannade eldjäveln” – En studie om skillnader mellan riks- respektive lokalmedias nyhetsrapportering om skogsbranden i Västmanland 2014 Författare: Malin Sternermark Petersén och Camilla Wasén Uppdragsgivare: JMG, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet Kurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet Termin: Höstterminen 2014 Handledare: Orla Vigso Sidantal: 50, exklusive källförteckning och bilagor Antal ord: 18 097, exklusive källförteckning och bilagor Syfte: Studien ämnar undersöka skillnader mellan den lokala nyhetsrapporteringen respektive rikstäckande mediers bevakning av skogsbranden i Västmanland 2014. Metod: Kombination av kvantitativ innehållsanalys och kvalitativ textanalys. Material: Vestmanlands läns tidning, Dagens nyheter och Aftonbladet, under 31 juli – 7 augusti 2014. Huvudresultat: Tidningarnas bevakning är relativt likartad sett till hur mycket och vad som rapporteras. De huvudsakliga skillnaderna består i att Vestmanlands läns tidning (VLT) främst förmedlar myndighetsinformation, samt rapporterar om mer specifika konsekvenser av brandens framfart än Dagens nyheter (DN) och Aftonbladet. Aftonbladet uppehåller sig istället vid dödsfallet branden krävde, och kritik emot myndigheternas ageranden i samband med skogsbranden. DN tillägnar det större sammanhanget mer uppmärksamhet än de andra tidningarna; de rapporterar om skogsbränder i Sverige i stort, skogsbränder i andra länder, klimatförsäkringar som orsak till skogsbränder, etcetera. Det sker således en mer omfattande kontextualisering av branden i DN än i de andra tidningarna. Olikheter i rapporteringens karaktär är dels att artiklarna i DN är mer personifierande än de i VLT, dels att Aftonbladet är mer dramatiserande än VLT. Däremot är VLT mer dramatiserande än DN och ägnar sig en hel del åt personifiering. De gör så genom närgående porträtt av myndighetspersoner, istället för de privatpersoner som framhävs i DN och Aftonbladets artiklar. VLT är trots sina stundtals dramatiska beskrivningar av branden, betydligt mer positiv och lugnande än de övriga tidningarna. Tidningen är även anmärkningsvärt positiv till myndigheternas insatser i samband med branden.

Malin Sternemark Petersén och Camilla Wasén
MKV, Examensarbete , ht14
911
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.