Vision om pappers- och IT-journalistik

- En jämförande kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys

Abstract Titel: Vision om pappers- och IT-journalistik – En jämförande kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys Författare: Björn Frostner och Sofia Schnell Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap fördjupningskurs Termin: Vårterminen 2000 Syfte: Syftet är att med en kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys jämföra medie- och affärstidningen Visions pappersutgåva med dess Internetutgåva för att se om och vad som skiljer de två mediernas nyhetsjournalistik åt i text och form Metod: Kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys Material: Ett nummer av medie- och affärstidningen Vision samt tre dagars nedladdat nyhetsmaterial från dess webbplats. Av detta material djupanalyserades 4 artiklar Huvudresultat: Artikellängden var kortare i webbupplagan jämfört med pappersupplagan. Detta var den tydligaste skillnaden mellan upplagorna mätt med vår kvantitativa innehållsanalys. De kvantitativa likheterna rörde variabler som ämne, perspektiv, karaktär, aktörer, kön och interaktivitet vilka i stort var desamma oberoende av medium. De kvalitativa skillnader vi funnit kan till stor del förklaras av de skillnader i medieformat som presenterades här ovan. Mediedramaturgiskt fann vi att den typiska nätartikeln för urvalet ofta var tillspetsad till skillnad från de övriga, som i sin tur innehöll polariseringar, vilket inte nätartikeln hade. Det tycks som om narrativa strukturer är vanligare eller tydligare i pappersartiklarna. Inga ideologiska särdrag kunde kopplas till endera medium, varför också mytinslagen blev ointressanta för vårt syfte. Den typiska nätartikeln urskiljer sig även vad gäller retoriken som tydligt saknas där, jämfört med de andra artiklarna. Inte heller kunde någon skillnad i text eller form knytas till postmodernism. Sammanfattningsvis tycks den typiska nätartikelns kvalitativa skillnader från de andra artiklarna kopplas till formatet som i sin tur kan kopplas till medielogiken och nyhetsvärderingsteorier.

Björn FrostnerSofia Schnell
MKV, Examensarbete , vt00
356
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.