Walk the talk eller att leva som man lär

En undersökning om kännedom och synsätt på CSR, Corporate Social Responsbility bland anställda på AstraZeneca i MölndalStudien är utförd genom fokusgruppintervjuer

ABSTRACT Titel: Walk-the-talk eller Att leva som man lär Författare: Pierre Skelebrink och Lotta Winström Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, fördjupningskurs Termin: Vårterminen 2005 Syfte: Syftet med vår undersökning är att beskriva och förklara de anställdas syn på Corporate Social Responsibility och hur begreppet integreras i organisationens arbete. Metod och Fokusgruppintervjuer med totalt 25 personer uppdelat material: på fem grupper. Antal sidor: 58 Huvudresultat: Våra sammanfattande intryck från de fokusgruppintervjuer vi utfört är att kännedomen om AstraZenecas CSR-arbete och grundvärderingar förefaller låg. Vi drar slutsatsen att respondenterna bygger upp sina kunskaper och attityder om CSR utifrån sina egna värderingar och sitt sunda förnuft. I alla grupper fanns en samstämmighet att få information om CSR muntligt och gärna genom möten eller workshops. Respondenternas syn på CSR är lika varierande som begreppet i sig, vilket hänger samman med begreppets inbyggda komplexitet. Sammantaget uttryckte de flesta respondenter en positiv attityd till AstraZenecas CR-arbete, men en viss kritik framkom som främst berör deras inställning till alltför höga vinster och för mycket fokus på AstraZenecas aktieägare. De flesta respondenter vill ha mer fokus på patientnyttan och att hjälpa människor till ett bättre liv. Många respondenter uppvisade en rättfram kritik i att chefer inte lever som de lär. Ett önskemål som uttalades av många respondenter var att AstraZeneca skall inta en mer aktiv roll när det gäller att kommunicera och visa upp de goda insatser som företaget gör. Framförallt externt men även internt.

Pierre SkelebrinkLotta Winström
MKV, Examensarbete , vt05
542
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.