West Sweden

En organisations information och kommunikationsvägar En kvantitativ mottagarstudie

1. Inledning En väl fungerande kommunikationsprocess får en allt större betydelse i ett samhälle där informationen har en avgörande roll. Att sprida information blir allt viktigare för företag och organisationer och det är av yttersta vikt att de kommunikativa insatserna riktas mot den rätta mottagaren. Vi är intresserade av att se till den betydelse mottagaren har i denna kommunikationsprocess och väljer därför en mottagarorienterad inriktning på vår uppsats. Vi söker svar på hur mottagaren uppfattar informationen de tar emot och även den uppfattning de har om de kommunikationsvägar informationen sprids via. Den främsta anledningen till att vi finner denna mottagarorienterade inriktning intressant och väljer denna inriktning är mottagarens allt större betydelse i dagens kommunikationsprocesser. I och med de kommunikationsvägar den nya tekniken erbjuder, finns information ständigt tillgänglig vilket innebär att mottagaren har möjlighet att nå informationen då ett behov uppstår. Denna ständiga tillgång av information har gjort oss intresserade av hur mottagaren uppfattar den information de mottar samt det sätt den tas emot på. Vi har valt att applicera detta på organisationen West Sweden som är en organisation som i huvudsak arbetar med att informera Västsvenska kommuner om EU och även arbetar för att marknadsföra Västsverige i unionen. Eftersom West Sweden finansieras av skattemedel ligger det i alla skattebetalares intresse att organisationen uppfyller den funktion den avser. Som invånare i Västsverige är vi alla en del i organisationen. West Sweden är en organisation som förmedlar information och det är därför av stor vikt för organisationen att ha en uppfattning av de mottagare vilken informationen skickas till. Vår uppsats avser att ge West Sweden den respons de behöver för att uppnå en effektiv kommunikationsprocess. Uppsatsen har även för avsikt att med hjälp av relevanta teorier förklara den uppfattning West Swedens mottagare har av informationen. Vårt huvudsakliga syfte är att ta reda på vilken uppfattning West Swedens kontaktpersoner, det vill säga mottagarna, har av informationen de mottar och även de kommunikationsvägar organisationen använder sig av. Vi har disponerat uppsatsen genom att börja med att presenterna en bakgrund av vårt undersökningsområde. Därefter följer en presentation av forskning om kommunikation och studier av mottagaren. Vidare följer en problematisering av vårt forskningsområde samt vårt syfte och de frågeställningar vi ämnar besvara. Efter detta presenterar vi vår metod och vårt material som följs av analys- och resultatkapitlet. Slutligen för vi en diskussion om våra resultat och presenterar även en sammanfattning av uppsatsen.

Lena PetterssonMaria HelgesonAnnaKarin Agermark
MKV, Examensarbete , vt00
361
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.