West Sweden

En jämförande kvalitativ undersökning av tre kommuners samarbete med West Sweden

Abstract Titel: West Sweden- en jämförande kvalitativ undersökning av tre kommuners samarbete med West Sweden. Författare: Idha Muregård och Åsa Söderbom Kurs: Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation, JMG Medie- och kommunikationsvetenskap Fördjupningskursen Termin: Vårterminen 2000 Handledare: Jan Strid Syfte: Att undersöka vad kommunerna har för uppfattning av West Swedens arbete. Vi kommer att utgå ifrån kommunernas behov och relatera detta till vilken information, kommunikation och utbyte kommunerna har med West Sweden, för att se hur dessa faktorer påverkar kommunernas inställning till West Swedens arbete. Metod: Kvalitativa djupintervjuer Material: Intervjuer med representanter från tre medlemskommuner. Huvudresultat: De tre kommunerna har olika struktur och mål med sitt EU- arbete vilket påverkar samarbetet med West Sweden. Kommunikationen mellan kommunerna och West Sweden, har att göra med kommunernas informationsbehov och engagemangsnivå. Kommunicerar man genom att använda sig av dialog blir kommunikationen effektivare. Endast en av respondentkommunerna använder sig till stor del av informella kanaler, vilket medför att kommunikationen förbättras då det är ett behövligt komplement till de formella kanalerna. Vilket utbyte kommunerna har av samarbetet med West Sweden, beror på kommunens informationsbehov och kommunikativa ansatser. Om man inte har ett behov av West Swedens information, utan använder sig av andra källor, får man heller inget stort utbyte av West Sweden.

Idha MuregårdÅsa Söderbom
MKV, Examensarbete , vt00
360
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.