Yttrandefrihet och Internet

- en fallstudie av argumentation för och emot att begränsa tillgången till internetmaterial på ett amerikansk bibliotek

Abstract Titel: Yttrandefrihet och Internet- ett fallstudie av argumentation för och emot att begränsa tillgången till internetmaterial på amerikanska bibliotek Författare: Maria Bratt Kurs: Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation (JMG) Medie- och kommunikationsvetenskap Fördjupningskurs Termin: vårterminen 2000 Handledare: Bengt Johansson Sidantal: 64 Syfte: Att studera debatten kring yttrandefrihet och Internet mellan ACLU och ett bibliotek i Loudoun County, USA. Metod: Kvalitativ undersökning av argument som använts kring blockering av internetanslutningar på amerikanska bibliotek. Inledningsvis ett fallstudie i Los Angeles, USA, där intervjuer samt materialinsamling gav en grund för själva analysen. Internet har fungerat som länk till informanter. Argumentationsanalys har varit den centrala metoden för att besvara uppsatsens frågeställning. Material: Främst rapporter från ACLU, information från Internet samt bakgrundsinformation förmedlad av respondenter och relevant litteratur. Huvudresultat: Två motsatta förhållningssätt fanns hos de respektive sidorna. Biblioteksstyrelsen företrädde en ganska auktoritär hållning där ansvaret för att beivra det som tolkades som missbruk av Internet låg hos styrelsen, inte hos de respektive användarna. ACLU förespråkade främst en frihetlig ideologi där individen själv ansågs ha förmåga och ansvar över sitt internetanvändande. De respektive förhållningssätten har rötter i tiden före samt under upplysningstiden. Frågan om hur yttrandefrihet, och internetanvändande skulle se ut var inte helt utan konflikt inom de respektive grupperna. En skillnad var att ACLU officiellt höll en konsekvent linje, även om det fanns en inre debatt mellan individer. Styrelsen hade däremot inte samtliga anställda, eller bibliotekens företrädarorganisation, bakom sig i debatten vilket även visade sig i den offentliga debatten. Nya argument, vilka är unika för Internet, har framkommit under analysen. De grundas i Internets storlek, konstruktion, ständigt föränderliga och decentraliserade form samt oerhört snabba tillväxthastighet och leder till nya svårigheter för de som vill kontrollera mediet på traditionellt sätt.

Maria Bratt
MKV, Examensarbete , ht99
338
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.