Att lämna den teoretiska textboken till förmån för den riktiga världen

Lärare och medier i undervisningen

thumbnail of 788-1

Titel: ”Att lämna den teoretiska textboken till förmån för den riktiga världen” – Lärare och medier i undervisningen Författare: Fredrik Andersson & Elisabeth Eriksson Institution: Institutionen för journalistik, medier och kommuniksation, JMG Kurs: Mk1500, Examensarbeteete Termin: Vårterminen 2012 Uppdragsgivare: LUN, Annika Bergström Handledare: Jan Strid Syfte: Att undersöka lärares beskrivning gällande sina arbetssätt om, för och med medier samt motiven till dessa. Metod: Kvalitativa/kvantativa mailenkätintervjuer av lärare som arbetar med medier i undervisningen. Material: Mailenkäter Nyckelord: Medier, Media Literacy, Media Education, Mediepedagogik, IKT, Digital kompetens, Metodik, Pedagogik, Didaktik, Styrdokument, Lärare Antal ord: 19.939 + Abstract, Executive summary samt Bilagor Huvudresultat: De tillfrågade lärarna i vår undersökning använder både aktivt och entusiastiskt medier i sin undervisning. Användningsområdena är många och personligt utarbetade och anpassade till lärarnas eget arbetsätt. Samtliga mediekategorier används av ett par av lärarna, medan kategorier som TV, filmer och andra rörliga bildmedier används av alla de tillfrågade lärarna. Det arbetssätt som är vanligast är att man arbetar med medier, det vill säga använder medier som ett verktyg. De lärare som undervisar om medier, mediers form, innehåll och förutsättningar ur ett källkritiskt perspektiv, är de som har detta tydligt angivet i styrdokumenten för respektive kurs, lärare i språk, samhällskunskap och medierelaterade kurser. Medielärare arbetar även i störst utsträckning med att utbilda sina elever för medier, med andra ord medieproduktion, lära eleverna olika redigeringsprogram m.m. med avsikt att lära för ett framtida arbete inom medier. Ingen av lärarna i undersökningen nämner någon konkret inlärningsteori som de baserar sin undervisning på men det framgår att de ändå använder pedagogiska metoder i sin undervisning. De motiverar användandet av medier med att det medför många pedagogiska fördelar. Få av lärarna nämner styrdokumenten i sin motivering men det som sägs går att koppla till styrdokumenten, både de ämnesövergripande och de ämnesspecifika.

Fredrik Andersson och Elisabeth Eriksson
MKV, Examensarbete , vt12
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.