Bloggen är mitt vardagsrum!

En kvalitativ studie om miljöbloggarens medielogik

thumbnail of 767-1

Titel: Bloggen är mitt vardagsrum – en kvalitativ studie om miljöbloggarens medielogik Författare: Axel Frändén, Niklas Mannheimer Ruberg och Sandra Nilsson Uppdragsgivare: Forskningsnätverket MIM – Makt, Identitet, Modernitet Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, Examensarbeteete, institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs universitet Termin: Höstterminen 2011 Handledare: Jenny Wiik Antal ord: 17084 exkl. appendix och bilagor Syfte: Att undersöka miljöbloggarens medielogik Metod: Kvalitativ studie med semistrukturerade djupintervjuer Material: Analys av djupintervjuer med nio miljöbloggare i Sverige. Bland de intervjuade finns en spridning där de olika bloggarna har från drygt 200 till cirka 11 000 besökare i veckan. Huvudresultat: Resultatet visar att en majoritet av miljöbloggarna arbetar utifrån en medielogik där vi identifierat: jaget som utgångspunkt, arkivering, det enklaste sättet, den egna agendan, bloggarens omvärld och annat kommer före som grundläggande komponenter. De här komponenterna avser miljöbloggarens sätt att integrera den egna personen i berättandet, medvetenheten om Internets lagringsegenskap, valet av enkel utformning av blogginläggen, det egna intresset och personliga åsikten som utgångspunkt, hänsyn till 3 människor i miljöbloggarens omvärld samt de sysslor och åtaganden som av miljöbloggaren prioriteras högre än bloggskrivandet. Tillsammans utgör dessa komponenter studiens huvudresultat och är det som i första hand besvarar uppsatsen syfte. En minoritet av bloggarna använder sig av traditionell medielogik och arbetar därmed utefter arbetsramar som tidigare forskning kunnat identifiera. Den här gruppen utgör ingen betydande del i studiens resultat.

Axel Frändén, Niklas Mannheimer Ruberg och Sandra Nilsson
MKV, Examensarbete , ht11
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.