de-lib-e-ra-tion

en undersökning av de deliberativa inslagen ikommentarsfälten på de svenska riksdagspartiernas Facebooksidor

thumbnail of 789-1

Titel: ”de-lib-e-ra-tion” – en undersökning av de deliberativa inslagen i kommentarsfälten på de svenska riksdagspartiernas Facebooksidor Författare: Jonathan Svensson och Pontus Ström Kurs: Examensarbeteete i medie- och kommunikationsvetenskap. Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet Termin: Vårterminen 2012 Handledare: Nicklas Håkansson Sidantal: 51 inklusive bilagor Syfte: Att undersöka förekomsten av samtal med deliberativa kvaliteter i kommentarsfälten på de svenska riksdagspartiernas Facebooksidor. Metod: Kvantitativ innehållsanalys Material: Kommentarsfälten på de svenska riksdagspartiernas Facebooksidor. Totalt har 464 kommentarer analyserats för att mäta förekomsten av deliberation. Huvudresultat: Våra resultat visar att samtal av deliberativa kvaliteter inte förekommer i kommentarsfälten på de svenska riksdagspartiernas Facebooksidor. Kommentarerna uppfyller två av de fem kriterier för det deliberativa samtalet som vi har jämfört med. I kommentarsfälten hålls generellt sett ett gott tonläge och partierna låter de vanliga användarna diskutera fritt. Dock är kommentarerna sällan argumenterande, kritik är ovanligt förekommande och frågor förbli i hög grad obesvarade. Antal ord: 12 446

Jonathan Svensson och Pontus Ström
MKV, Examensarbete , vt12
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.