Det tycks (finnas en del att tycka om)

En kvantitativ innehållsstudie av artikelkommentarer i fem svenska nättidningar

thumbnail of 662-1

Abstract Titel: Det tycks (finnas en del att tycka om) Författare: Karin Bergstrand Kurs: Examensarbeteete i medie- och kommunikationsvetenskap, 15hp Universitet: Göteborgs Universitet Termin: Höstterminen 2008 Handledare: Annika Bergström Sidantal: 66 sidor, inklusive bilagor Syfte: Studien syftar till att ge en övergripande bild av läsarkommentarer i anslutning till artiklar på ett urval av svenska dagstidningars webbplatser. Målet är att få en uppfattning om hur kommentarfunktionen används. Uppdragsgivare: Dagspresskollegiet Material och metod: Kvantitativ innehållsanalys av sammanlagt femtio artiklar och deras läsarkommentarer i fem nättidningar: Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Västerbottens-Kuriren, Borås tidning och Dagens Industri. Huvudresultat: Studien kartlägger sammanlagt 2126 st läsarkommentarer, med fokus på framförallt vilka ämnen som kommenteras mest, närvaron av diskussion bland kommentarerna samt kommentarfunktionen som ett demokratiskt verktyg. Dessutom undersöks förhållandet mellan journalisten/redaktionen och kommentarverktyget. Huvudresultaten i korthet: – Ämnena ekonomi, kultur och nöje, samt lokalt kommenteras mest – Diskussion förekommer bland nästan hälften av kommentarerna – Kommentarfunktionen används inte idag som ett demokratiskt verktyg, men har förutsättningar att bli ett sådant i framtiden – Journalisterna/redaktionerna använder sig inte av kommentarverktyget Nyckelord: Användarskapat innehåll, Artikelkommentarer, Dagstidningar, Direktdemokrati, Interaktivitet, Nättidningar, Onlinejournalistik

Karin Bergstrand
MKV, Examensarbete , ht08
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.