En källa till nyheter

Om hur medicinjournalister upplever relationen till källor inom läkemedelsbranschen, med fokus på nyhetsbevakning som berör branschorganisationen Läkemedelshandlarna

thumbnail of 655-1

Titel: En Källa till Nyheter. Om hur medicinjournalister upplever relationen till källor inom läkemedelsbranschen, med fokus på nyhetsbevakning som berör branschorganisationen Läkemedelshandlarna. Författare: Anna Nilsson Kurs: Examensarbeteete inom medie- och kommunikationsvetenskap 15 hp Universitet: Göteborgs universitet Termin: Vårterminen 2008 Handledare: Bengt Johansson Sidantal: 67 sidor exkl. bilaga Syfte: Studiens syfte är att försöka beskriva hur medicinjournalister upplever relationen till källor inom läkemedelsbranschen. Uppdragsgivare: Examensarbeteetets uppdragsgivare är branschorganisationen för parallelldistributörer inom läkemedelsbranschen, Läkemedelshandlarna. Material och metod: Sex personliga intervjuer med strategiskt utvalda medicinjournalister från dagspress och medicinsk branschpress i Sverige. Samtalet pågick i c:a 1- 1,5 timme och utgick från en intervjuguide med semistrukturerade frågor. Ljudinspelningen har därefter transkriberats och analyserats kvalitativt. Huvudresultat: Undersökningen beskriver hur sex medicinjournalister upplever relationen till källor inom läkemedelsbranschen, med fokus på nyhetsbevakning som berör branschorganisationen Läkemedelshandlarna. Studien gör inte anspråk på generaliserbarhet för hela den medicinska journalistkåren men resultatet anses ändå beröra en betydande del av den medicinska mediebilden i Sverige. Huvudresultaten i korthet: – De medicinska specialreportrarna kan vara på väg att försvinna – Medicinjournalisterna är pedagoger och hantverkare – Information från läkemedelsindustrin åker ofta direkt i papperskorgen – Generika och parallellimport blir ”samma sak” – Läkemedelshandlarna tycks vara en förhållandevis okänd organisation – LIF upplevs servicemedvetna och tycks ha myndighetsstatus

Anna Nilsson
MKV, Examensarbete , vt08
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.