Extra Linköping och Norrköping?

En jämförande innehållsanalys av lokalsidorna i Extra Östergötland, Östgöta Correspontenten och Norrköpings tidningar

thumbnail of 740-1

Titel Extra Linköping och Norrköping? – En jämförande innehållsanalys av lokalsidorna i Extra Östergötland, Östgöta Correspondenten och Norrköpings tidningar Författare Nadège Mayunga och Kristin Pontén Kurs Examensarbeteete i Medie- och kommunikationsvetenskap, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet. Termin Höstterminen 2010 Syfte Syftet är att undersöka om lokalsidorna i Extra Östergötland skiljer sig innehållsmässig i jämförelse med Norrköpings tidningar och Östgöta Correspondenten. Metod Kvantitativ innehållsanalys Material Artiklar och notiser av lokal karaktär i Extra Östergötland, Norrköpings tidningar och Östgöta Correspondenten Huvudresultat Vårt resultat visar att tidningarna har i princip samma nyhetsvärdering. Ämnesområdet brott och olyckor och huvudaktören privatperson/allmänheten får mest uppmärksamhet i alla tre tidningar. De skillnader som finns mellan Extra Östergötland och de betalda tidningarna är få och beror främst på skillnader i resurser. Att Extra Östergötland har som mål att differentiera sig från de andra tidningarna finns det små indikationer på. Ämnesområdet kultur och fritid får en aning större uppmärksamhet i Extra Östergötland än i de andra tidningarna. Av de artiklar och notiser med en tidsaspekt, behandlar majoriteten aktuella nyheter. Nästan hälften av de lokala nyheterna i Extra Östergötland har dock ingen tidsaspekt. Den regionala nyhetsbevakningen är också bristfällig i Extra Östergötland, istället är det främst de två största städerna i Östergötland som det skrivs mest om.

Nadège Mayunga och Kristin Pontén
MKV, Examensarbete , ht10
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.