Facebook som krishanteringsverktyg för allmänheten

Skogsbranden i Västmanland.

thumbnail of 920-1

Titel: Facebook som krishanteringsverktyg för allmänheten – Skogsbranden i Västmanland. Författare: Agnes Asplund Schmidt och Denise Reinler. Uppdragsgivare: JMG (Forskningsprojekt Kriskommunkation 2.0). Kurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap. Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs Universitet. Termin: Höstterminen 2014. Handledare: Orla Vigsø – Universitetslektor vid Göteborgs Universitet, institutionen för journalistik, medier och kommunikation. Sidantal: 43 (exkl. referenslista och bilagor). Antal ord: 15, 622. Syfte: Syftet med denna studie är att kartlägga kommunikationen i den öppna facebookgruppen Skogsbranden Västmanland från dess start den 4 augusti fram tills branden utlystes vara under kontroll den 11 augusti. Metod: Metodtriangulering: kombinerad kvantitativ kommunikationsanalys och kvalitativ innehållsanalys. Material: Inlägg och kommentarer publicerade mellan den 4 – 11 augusti i facebookgruppen Skogsbranden Västmanland. Huvudresultat: Studien visar att behovet individer emellan att kommunicera under krissituationer är mycket högt. Sociala medier, så som Facebook, underlättar denna kommunikation avsevärt och har blivit ett modernt verktyg för krishantering. Vi har sett att det främst har förekommit fyra olika typer av kommunikation i gruppen. Personlig, informativ, delning av extern information samt kommunikation som rörde gruppens administration. Det som var vanligast förekommande var delning av extern kommunikation, detta gjorde att tonaliteten i gruppen var relativt neutral och begränsad gällande personliga reflektioner och åsikter. Denna sakliga information gjorde även att ryktesspridning hölls på en minimal nivå.

Agnes Asplund Schmidt och Denise Reinler.
MKV, Examensarbete , ht14
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.