Global arbetsmarknad eller individuellt arbetsliv i läroböcker?

En undersökning av innehåll i läroböcker för samhällskunskap på gymnasiet.

thumbnail of 687-1

Titel: Global arbetsmarknad eller individuellt arbetsliv. En undersökning av innehåll i läroböcker för samhällskunskap på gymnasiet. Författare: Per Peterson och Fredrik Lindell. Uppdragsgivare: Fackföreningen Unionen. Kurs: Examensarbeteete i Medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för journalistik och mass- Kommunikation, Göteborgs universitet. Termin: Vårterminen 2009. Handledare: Britt Börjesson Sidantal: 48 inklusive bilagor Syfte: Syfte med undersökningen är att skapa en grundläggande kunskap om innehållet i läroböcker med avseende på arbetsmarknadsrelaterade ämnen. Metod: Kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys Material: Gymnasieskolans läroböcker i samhällskunskap från samtliga svenska läromedelsförlag. Böckerna är skrivna för gymnasieskolans samhällskunskapskurser A,B och C. Huvudresultat: Ämnet arbetsliv och arbetsmarknad tar en liten plats i gymnasiets läroböcker för samhällskunskap. När sidantalet ökar i böckerna ökar inte antalet sidor som behandlar ämnet. Vårt resultat visar att att läroböckerna i samhällskunskap går tvärtemot sociala teorier som säger att det nära och lokala samt det globala och internationella ökar i betydelse på bekostnad av det samhälleliga och mellanliggande. Det är det mellanliggande samhälls-perspektivet som tar mest plats och syns mest i våra undersökta läroböcker. Det lokala och eleven nära perspektivet får stå tillbaka, likaså de rent praktiska kunskaperna som behövs på arbetsmarknaden.

Per Peterson Fredrik Lindell
MKV, Examensarbete , vt09
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.