INFLUENCERN 2.0 – FRÅN REELL TILL VIRTUELL

En kvantitativ innehållsanalys av den virtuella influencern Miquela Sousas Instagramkonto

thumbnail of 1080

Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur den virtuella influencern Miquela Sousas persona tar form på det sociala mediet Instagram.

Teori: Det teoretiska ramverket består av Goffmans dramaturgiska perspektiv samt visuella verktyg för innehållsanalys.

Metod: Kvantitativ innehållsanalys

Material: 468 inlägg publicerade på Miquela Sousas Instagramkonto, vilket under studiens genomförande motsvarade hennes fullständiga flöde.

Resultat: Genom en kvantitativ analys av innehållets övergripande, visuella och textuella komponenter så har flera karaktäristiska drag identifierats som återkommande i Miquela Sousas publicerade inlägg. De främst framträdande egenskaperna som lokaliserats innefattas av intimitet, autenticitet, originalitet och idealisering, vilka samtliga är karaktärsdrag som återfinns i tidigare forskningsstudier kring självpresentation på sociala medier. Då resultatet sätts i parallell till Goffmans dramaturgiska perspektiv vittnar detta om hur såväl Miquela Sousas inramning som personliga fasad tillsammans utgör en persona som är personlig, känslopräglad och humoristisk såväl som tillrättalagd och avsevärt idealiserad.

Nellie Karlsson och Hanna Lööf
MKV, Examensarbete , vt19
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.