”Ingen jagar ju direkt guldklockor längre”

En kvalitativ studie kring studenter, arbete och informationsinhämtning

thumbnail of 726-1

Titel ”Ingen jagar ju direkt guldklockor längre” – en kvalitativ undersökning kring studenter, arbete och informationsinhämtning Författare Rebecca Blad & Hanna Östberg Kurs Examensarbeteete i Medie- och kommunikationsvetenskap, Institutionen för Journalistik, Medier och Kommunikation Termin Vårterminen 2010 Handledare Bengt Johansson Sidantal 43 sidor exklusive bilaga Syfte Att undersöka hur Generation Y resonerar kring informationssökning i relation till arbetssökningsprocessen Metod Kvalitativ undersökning i form av två fokusgruppsintervjuer Material Två fokusgruppsintervjuer med sex deltagare i varje grupp Huvudresultat Informationssökning och informationsinhämtning är inget främmade för studenter. Trots detta blir de dagligen översköljda av information från olika medier vilket gör att det tar tid och energi för dem att finna den information de behöver. När de nyutexaminerade studenterna söker arbete efterfrågar de därför kort och koncis information om arbetet och hur de kan kontakta företaget, så att de kan sålla bort de annonser de inte är intresserade av. Information om företaget och vad de vill ha av den sökande vill de först ha efter att intresse väckts för att söka arbetet och denna information vill de se på företagets hemsida och inte i platsannonsen. De kanaler som studenterna känner störst förtroende för och anser vara effektivast är även de kanaler som de i första hand vänder sig till. Personliga kontakter är den kanal som de har störst förtroende för, eftersom de anser att det är genom denna kontakt det är störst chans att de får arbete. Den kanal studenterna känner minst förtroende för är rekryteringssajter. Detta beror till stor del på att dessa sidor är för omständiga och tar för lång tid för studenterna att använda. Överlag är det mentala avståndet till handling avgörande för vilken kanal och vilken slags jobb studenten söker.

Rebecka BladHanna Östberg
MKV, Examensarbete , vt10
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.