Kollektivjournalistiken

En studie om Västtrafiks nya biljettsystem som nyhetsämne

thumbnail of 717-1

Titel: Kollektivjournalistiken – En studie om Västtrafiks nya biljettsystem som nyhetsämne Författare: Marcus Odeholm, Fredrik Richardsson och Henrik von Schlanbusch Omfattning: 52 sidor inklusive bilaga Handledare: Britt Börjesson Kurs: Examensarbeteete i Medie- och kommunikationsvetenskap, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) Göteborgs universitet Termin: Vårterminen 2010 Syfte: Studiens syfte är att utifrån ett nyhetsperspektiv analysera hur Göteborgs-Postens och TTELAs journalister ser på rapporteringen om Västtrafiks nya biljettsystem. Metod: Kvalitativ intervjustudie Material: Analysen utgår ifrån intervjuer med sex stycken journalister som skriver för Göteborgs-Posten respektive TTELA. Intervjuerna genomfördes utifrån en semistrukturerad intervjuguide. Huvudresultat: Studiens resultat visar att det primärt är journalisternas bedömning av vad som kommer skapa stort läsarintresse som styr nyhetsvärdering, men att även läsarna själva i stor mån kan påverka medieinnehållet genom interaktion. Kombinationen av dessa är anledningen till den omfattande rapporteringen om Västtrafiks nya biljettsystem. Sekundärt kan faktorer för nyhetsurval, som ekonomi och medielogik, påverka, men för den enskilde journalisten behövs dessa sällan tas i beaktning. Hur svårt det är för journalisten att förhålla sig objektivt och källkritiskt i rapporteringar om företag eller organisationer varierar beroende på situationen och vilken form av rapportering man gör. I rapporteringen om biljettsystemet har detta varit oproblematiskt.

Marcus Odeholm Fredrik Richardsson Henrik von Schlanbusch
MKV, Examensarbete , vt10
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.