Kommun i aktion via kommunikation

en studie om Vara kommuns profil och image

thumbnail of 830-1

Titel: Kommun i aktion via kommunikation – en studie om Vara kommuns profil och image Författare: Sophia Drejenstam och Susanna Odin Kurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap, Göteborgs Universitet. Termin: Höstterminen 2012 Handledare: Marie Grusell Antal ord: 19 968 Syfte: Att beskriva vilken uppfattning nyinflyttade till Vara kommun har om kommunen samt förklara varför uppfattningarna ser ut som de gör. Metod: Kvalitativa samtalsintervjuer. Material: Studien bygger på sex stycken intervjuer av respondentkaraktär. Huvudresultat: Individens uppfattning om Vara kommun (innan, under och efter flytten) beror på i vilken fas av flytten som individen befinner sig. Beroende på i vilken fas i flytten individen befinner sig får också individuella förklaringsfaktorer, såsom individens sociala förutsättningar, individens samhällssyn och individens medieanvändning, genomslag för individens uppfattningar om kommunen. De nyinflyttade till Vara kommun uppfattar olika aspekter av Vara kommun på ett positivt eller negativt sätt. Studiens huvudresultat inbegriper också att det finns en diskrepans mellan Vara kommuns profil och den image som de nyinflyttade har av kommunen, framförallt vad gäller kommunens satsning på entreprenörskap.

Sophia Drejenstam och Susanna Odin
MKV, Examensarbete , ht12
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.