Läsarnyheten – i mediernas kontroll

En studie om hur läsarnyheten kan bidra till interaktiviteten på nättidningar

thumbnail of 724-1

Titel: Läsarnyheten – i mediernas kontroll: En studie om hur läsarnyheten kan bidra till interaktiviteten på nättidningar Författare: Moa Vennergrund Uppdragsgivare: Dagspresskollegiet Kurs: Examensarbeteete i Medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet. Termin: Vårterminen 2010 Handledare: Jonas Ohlsson Sidantal: 60 inklusive bilagor Syfte: På vilket sätt bidrar läsarnyheten till interaktivitet på svenska nättidningar? Metod: Kvantitativ innehållsanalys Material: Svenska nättidningar 2010 Huvudresultat: Mina resultat visar att läsarnyhetsfunktionen skapar liten interaktion på nättidningar. Läsarnas deltagande i att läsa och skriva försvåras genom att läsarnyhetsfunktionen är svår att hitta. För att delta med sin nyhet ställs krav på läsaren och på så sätt kontrollerar nättidningarna läsaren i sin interaktion. Få nättidningar som har läsarnyhetsfunktionen har kommentarfunktioner kopplade till läsarnyheten vilket gör att tvåvägskommunikation försvåras. Även uppkomsten av tvåvägskommunikation är mycket liten. Läsarnyheten kan främst ses som ett lokaltforum för närlokalinformation.

Moa Vennergrund
MKV, Examensarbete , ht10
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.